ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันแรกของการประชุมปฏิบัติการ

โพสต์26 ส.ค. 2559 08:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:02 ]
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ 1 โรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมืองนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอาเซียน และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ตระหนักในงานวิชาชีพ และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ สำหรับเป็นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งผู้เข้ารับการประชุมในวันนี้ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนตัวแทนเครือข่าย 1 คน และครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนเดียวกัน 2 คน รวมเครือข่ายละ 3 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 75 คน โดยมี ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผู้รับผิดชอบโครงการ นำคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมครูผู้สอนร่วมเป็นคณะวิทยากร และเชิญวิทยากรพิเศษ นายมงคล ตันสุวรรณ กรรมการหอการค้าไทย ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนในครั้งนี้

ประชุมปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอาเซียน วันแรกของการประชุม

ลิงค์สหรับการแชร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง