ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

โพสต์16 ก.พ. 2559 06:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:39 ]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมประจำเดือนศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญประจำเดือน  กิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  การเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558  การบริการรับส่งหนังสือตามระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  AMSS++  การติดตามเก็บข้อมูลภาคสนามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) ของคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  และข้อราชการอื่นๆ 

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือน