ประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของข้อสอบออนไลน์

โพสต์8 ม.ค. 2564 08:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2564 08:04 ]
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยจะทำการทดสอบผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และ Pre O-NET/NT ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563

ลิงค์สำหรับการแชร์