ประชุมปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

โพสต์9 พ.ค. 2561 11:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 11:45 ]
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองนครพนม ผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วยครู และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 4 คน โดยผู้รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ปรับหลักสูตรสถานศึกษา อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์