ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

โพสต์20 เม.ย. 2559 03:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:34 ]
วันที่  18 เมษายน 2559  เวลา 09.30  น. ณ ห้องประชุมรวมใจ  2 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์  ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ  เพื่อยกระดับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างและมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรทุกโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งการประชุมกรรมการตามโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่  18-20  เมษายน  2559  และประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนทุกโรงเรียนตามจุดอำเภอ  5  อำเภอในวันที่  25-29  เมษายน  2559  โดยเริ่มประชุมปฏิบัติการจุดแรกในวันที่ 25 เมษายน  2559 เป็นครูทุกโรงเรียนในอำเภอเมืองนครพนม  จุดอบรมที่ห้องประชุมรวมใจ 1  สพป.นครพนม เขต 1 จุดที่ 2  วันที่ 26 เมษายน  2559 อำเภอธาตุพนม  จุดอบรมที่โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง  จุดที่ 3 วันที่  27  เมษายน  2559  อำเภอนาแกและอำเภอวังยาง  จุดอบรมที่โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา  จุดที่ 4 วันที่ 28  เมษายน 2559  อำเภอเรณูนคร  จุดอบรมที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น  และจุดที่  5 วันที่  29  เมษายน  2559  อำเภอปลาปาก  จุดอบรมที่โรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้ววิทยา

ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ