ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริตการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน)

โพสต์7 พ.ค. 2562 22:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2562 22:37 ]
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริตการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน) โดยมีนายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) โดยนางวราภรณ์ ชาเรืองเดช ผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และคณะครูโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การจัดประชุมครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์