ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC : Personal Learning Community)

โพสต์16 มี.ค. 2560 03:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC : Personal Learning Community)  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และพัฒนาการนิเทศภายในโดยเทคนิคการ Coaching and Mentoring  การวิจัยในชั้นเรียน โดย ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งในการประชุมวันนี้เป็นการคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละเครือข่าย/อำเภอเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning..

ลิงค์สำหรับการแชร์
            
Comments