ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

โพสต์21 ก.ค. 2560 09:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2560 09:14 ]
วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมนายสังวาลย์  ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และนายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ขึ้นโดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1) ขอความเห็นชอบแผนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 2) ขอความเห็นชอบโครงการนิเทศการศึกษา และสนับสนุนการตรวจราชการ และ 3) ขอความเห็นชอบโครงการวิจัยติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร : รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ได้อนุมัติในหลักการไว้ก่อนในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมทั้งหมด แต่ติดขัดตรงที่ยังขาดงบประมาณ

ประชุม อกศจ.สกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ลิงค์สำหรับการแชร์


Comments