ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563

โพสต์16 มิ.ย. 2563 03:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 03:46 ]
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อรับทราบ พิจารณา หาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (O-NET) และร่วมกันพิจารณาการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในลำดับถัดไป โดยมี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563

ลิงค์สำหรับการแชร์