ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

โพสต์21 ม.ค. 2566 00:45โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2566 00:46 ]
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบ
        - การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
        - การแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 (4 ด้าน 9 จุดเน้น)
        - แจ้งระยะเวลาการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565
        - รายงานผลการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
        - แผนนิเทศกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566
        โดยมี รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ที่เป็นอนุกรรม ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ลิงค์สำหรับการแชร์