ประชุมคณะกรรมการเตรียมการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560

โพสต์2 พ.ค. 2560 19:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2560 19:31 ]
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 92 โรงเรียน บุคลากร 574 คน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของโรงเรียนทั้งหมด) ในวันที่ 4 และ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม โดยแบ่งการประชุมฯเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จำนวน 47 โรงเรียน ประกอบด้วย อำเภอเมือง และอำเภอธาตุพนม รุ่นที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560  จำนวน 45 โรงเรียน ประกอบด้วย อำเภอนาแก ปลาปาก เรณูนคร และวังยาง โดยผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะกรรมการฯตามคำสั่ง ดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560

Comments