ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์18 ส.ค. 2559 03:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:04 ]
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี ศน.ดร.อิศราภรณ์  ชูมาศ ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการนี้จะดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทีมคุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพในการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ฯ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 คัดเลือกตัวแทนเครือข่ายละ 3 คน 25 เครือข่าย รวมจำนวน 75 คน

ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ‎(Economic Literacy)‎ เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ