ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT : Distance Learning Information Technology)

โพสต์27 พ.ค. 2559 11:11โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:30 ]
วันที่ 27  พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและบรรยายพิเศษการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ระดับ สพฐ.,ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน  และประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมคณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและทคโนโลยีทางการศึกษา และโรงเรียนแกนนำขนาดกลาง  จำนวน 50 โรง (เครือข่ายละ 2 โรง)  เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ‎(DLIT)‎


ลิงค์สำหรับการแชร์