ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา

โพสต์17 ธ.ค. 2559 05:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2559 15:33 ]
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาโสก เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ อำเภอนาแก นางรินทิพย์  วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ พร้อมคณะครู ได้แก่ นางประเสริฐ บริโปร ครูวิทยฐานะเชียวชาญ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก และ นางสาวเนตรงาม ฉายวงค์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น อำเภอเรณูนคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา และเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  และ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโสก นำคณะครูโรงเรียนบ้านนาโสก เป็นโรงเรียนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก นอกจากนี้ยังผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองห้าง เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ โดย นายแหวน แสนสามารถ นำคณะครูเข้าร่วมเป็นโรงเรียนคู่พัฒนา (ตามความสมัครใจ และความพร้อมของโรงเรียน) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นายพิสิษฐ์ เผือดผุด ประธานเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายธวัชชัย ตั้งวิกรัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโรงเรียนบ้านนาโสกที่เป็นโรงเรียนเป้าหมายหลักจะได้รับการนิเทศติดตามโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน การสะท้อนผลการสอน และการให้คำแนะนำช่วยเหลือจากคณะศึกษานิเทศก์และคณะครูวิทยากรอย่างใกล้ชิด จนสิ้นสุดโครงการ

กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา

ลิงค์สำหรับการแชร์