ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Main Course ผ่านระบบ Online รุ่นที่ 2

โพสต์1 ส.ค. 2563 08:12โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 08:29 ]
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Main Course ผ่านระบบ Online ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่น 2 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อำเภอปลาปาก โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร และ โรงเรียนบ้านกุดฉ่ิม อำเภอธาตุพนม โดย มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการ สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2 โครงการ 2 ปี โดยจะเริ่มโครงการระยะที่ 1 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการตั้งอยู่บนหลักการสำคัญคือ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approch) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

Main Course Online รุ่น 2 : July25

Main Course Online รุ่น 2 : July26

ลิงค์สำหรับการแชร์