ประชุมจัดทำกรอบยุทธศาสตร์งานของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

โพสต์30 มิ.ย. 2560 23:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 23:39 ]
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เพื่อจัดทำกรอบยุทธศาสตร์งานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในบูรณาการการทำงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ) ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสกลนคร ซึ่งกำหนดกรอบของยุทธศาสตร์ใน 5 ประเด็น คือ 1) งานติดตามการจัดการศึกษา 2) การประเมินผลการจัดการศึกษา 3) การนิเทศการศึกษา 4) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 5) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit : PA) โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ กำหนดวันวิพากษ์ หลอมรวม ปรับปรุงให้สมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ประชุมจัดทำกรอบยุทธศาสตร์งานของ ศน.ศธจ.สกลนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments