ประชุมจัดทำกรอบงานภารกิจของ ศน.ศธจ.สกลนคร

โพสต์3 ก.ค. 2560 08:05โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2560 08:05 ]
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นายคณุฒม์  แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ในการจัดทำกรอบงาน ภารกิจของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยยึดตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ ดร.อรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำเสนอกรอบงานตามภารกิจ และงานวิจัยยุทธศาสตร์ ของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

ประชุมจัดทำกรอบงานภารกิจของ ศน.ศธจ.สกลนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments