PLC รับ กิจกรรม site visit โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์21 ธ.ค. 2562 10:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2562 10:25 ]
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี กิจกรรม site visit โดย สพฐ./โรงเรียนต้นแบบ Node โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 7 โรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ สามารถกำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและคณะ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย