เปิด “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน สุจริต) ตามนโยบาย สพฐ.

โพสต์10 ก.ย. 2561 09:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 09:55 ]
วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์และคณะ เปิด “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน สุจริต) ตามนโยบาย สพฐ.เพื่อร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปลูกจิตสำนึกและฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึมซับคุณค่าแห่งการทำความดี ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน 
 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

เปิด “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ‎(โครงการโรงเรียน สุจริต)‎ ตามนโยบาย สพฐ.

ลิงค์สำหรับการแชร์