อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์2 ก.ย. 2561 18:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2561 20:22 ]
วันที่ 1-2 กันยายน 2561 นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนัักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับครูผู้่สอนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 'บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561 ขั้นที่ 2 เรื่อง น้ำและอากาศ การทำโครงงานแบบสืบเสาะ การลงข้อมูลการประเมินออนไลน์ ในรุ่นที่ 8 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน รุ่นที่ 7 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 โรงเรียน รุ่นที่ 7 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 21 โรงเรียน และโรงเรียนที่จะต้องประเมินการคงสภาพในรุ่นที่ 1,2,3,4,5,6 รวมทั้งหมด 73 โรงเรียน จำนวน 125 คน โดยมีนางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการคือ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะวิทยากรที่เป็นครุผู้สอนและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะวิทยากร พี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์