นิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL : Problem Base Learning)

โพสต์6 ส.ค. 2559 05:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:13 ]
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยท่าน ผอ.อนุสรณ์  แสนเคน พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ร่วมกับอาจารย์นิเทศจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครนิเทศติดตามการสาธิตการสอน Open Class การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของครูผู้สอนในโครงการคูปองพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 คน โดยวันนี้มีครูผู้สอนจำนวน 3 คนเป็นตัวแทนสาธิตการสอนในห้องเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สาธิตการสอนคือ นางจุฑาพัชร วงศ์ตาผา ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก  ห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สาธิตการสอนคือ นางสาวร้อยรัด บัวชุม ครูโรงเรียนบ้านกุตาไก้ อำเภอปลาปาก และห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สาธิตการสอนคือ นางสาวจันทร์ธิดา โคตตะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อำเภอปลาปาก โดยมีอาจารย์กิตติกร รักษาพล  และอาจารย์สุริยะ ประทุมรัตน์  ทำหน้าที่ Coaching and Mentoring ให้กับคณะครูที่ทำหน้าที่สาธิตการสอนและครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการนำไปใช้ในห้องเรียนได้ถูกต้อง ถูกทิศทางตามกระบวนการ PBL การนิเทศครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่าง อาทิ สถานที่ นักเรียน อาหารว่าง อาหารกลางวัน ฯลฯ จากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครูภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครั้งที่ 2