นิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

โพสต์13 ก.ค. 2559 09:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:20 ]
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559  เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุรุสัมนาคาร โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย ศน.ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ และ ศน.จันทร์เพ็ญ สาแก้ว ให้การต้อนรับอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์วัชราภรณ์ เขาเขจร  และร่วมนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559  ประกอบด้วย นางพรนิภา วงษ์รัตนะ ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม นางศรีประนม ศรีสม ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอปลาปาก นางสุวคนธ์ บุตรชาติ ครูโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก และนางสาวเนตรงาม ฉายวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างแป้น อำเภอเรณูนคร ซึ่งการนิเทศติดตามครั้งนีครูผู้สอนได้รับการการนิเทศใให้คำแนะนำ ชี้แนะ เติมเต็มจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำขึ้น เพื่อนำสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 

นิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครูวิทย์ STEM 1

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง