นิเทศติดตามโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

โพสต์6 ต.ค. 2558 06:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:56 ]
สืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม  พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ผ่านมา โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แบ่งคณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ICTออกนิเทศติดตามครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  จำนวน 85 คน พร้อมกับให้คำแนะนำในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นิเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส์