นิเทศติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 มี.ค. 2562 10:43โดยjunkaew   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2562 10:45 โดย Junpen Waentuearong ]
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่โดนสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง อำเภอธาตุพนม และโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง อำเภอวังยาง พร้อมนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลางของโรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5

นิเทศติดตามการประเมินพัฒนาการ นร.ปฐมวัยจบหลักสูตร : บ้านแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม

นิเทศติดตามการประเมินพัฒนาการ นร.ปฐมวัยจบหลักสูตร : บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง อ.วังยาง

ลิงค์สำหรับการแชร์