นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์27 มิ.ย. 2562 10:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2562 10:34 ]
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การประเมินออนไลน์โรงเรียนวิถีพุทธ คุณธรรม 29 ประการในรอบ 9 เดือน การยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 และการคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โดยศึกษานิเทศก์รับผิดชอบเครือข่ายในอำเภอต่างๆ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านคำเตย เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา : ร.ร.บ้านโพนค้อโพนสวรรค์

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา : ร.ร.บ้านคำเตย

ลิงค์สำหรับการแชร์