นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์19 มิ.ย. 2562 09:43โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 10:24 ]
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 การคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ และนำผลการนิเทศมาสะท้อนผลในที่ประชุมต่อไป ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนามูลฮี้น และโรงเรียนบ้านสำราญ เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ร.ร.บ้านสำราญ

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ร.ร.บ้านนามูลฮี้น