นิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563

โพสต์16 ก.พ. 2564 02:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2564 02:25 ]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre O-NET/ Pre NT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายคำเตย ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน โรงเรียนบ้านหนองดินแดง โรงเรียนบ้านทุ่งมน โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง และโรงเรียนบ้านหนองยาว  อำเภอเมืองนครพนม ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 6 โรงเรียน และคณะครูทั้งสองโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกให้การนิเทศติดตามฯ ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดีนิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านโพนป่าหว้าน

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านหนองดินแดง

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านทุ่งมน

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านวังไฮหนองกุง

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านหนองยาว

ลิงค์สำหรับการแชร์