นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 แบบ On Site

โพสต์29 ธ.ค. 2564 02:43โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2564 09:22 ]
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอภิขัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แบบ on site โรงเรียนบ้านนาทราย อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งโรงเรียนเปิดเรียนเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวชญานิน โนนิล วิชาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งการประเมินฯลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท้านและคณะครูโรงเรียนบ้านนาทรายมา ณ โอกาสนี้

นิเทศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แบบ On Site ร.ร.บ้านนาทราย : 29 ธันวาคม 2564

ประเมินการเตรียมความพร้องและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ร.ร.บ้านนาทราย