นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์1 ก.ค. 2563 09:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2563 08:30 ]
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา นางพรรณวดี มณีรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับคณะกรรมการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา และนางสาวสุชาดา สว่างเพชร ณ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนวันแรก @ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง

ลิงค์สำหรับการแชร์