นิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 รร.ปลาปากราษฎร์บำรุง

โพสต์3 พ.ย. 2559 21:01โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:12 ]
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก 1 ใน 2 โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ซึ่งมีโรงเรียนที่มาเรียนรวมจำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว อำเภอปลาปาก สำหรับการจัดชั้นเรียนโรงเรียนดำเนินการนักเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ ในการนิเทศครั้งนี้ได้เยี่ยมชั้นเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ขอขอบคุณ นายสฤษด์ วิเศษแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่อำนวยความสะดวกให้การนิเทศครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 รร.ปลาปากราษฎร์บำรุง