นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2

โพสต์11 มี.ค. 2560 05:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2560 08:05 ]
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 (กลุ่มตัวอย่าง รร.ขนาดเล็ก) โรงเรียนบ้านโนนหอม โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง  และโรงเรียนบ้านหนองบึง (กลุ่มตัวอย่าง รร.ขนาดเล็ก) สังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ขอบคุณคณะอนุกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน ที่ตั้งใจและร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

นิเทศฯการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจบหลักสูตร รร.บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87

นิเทศฯการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจบหลักสูตร รร.บ้านโนนหอม

นิเทศฯการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจบหลักสูตร รร.บ้านสามแยกหัวภูธร

นิเทศฯการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจบหลักสูตร รร.บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง อ.วังยาง

ประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยจบหลักสูตร รร.บ้านหนองบึง อ.วังยาง

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments