นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา อ.วังยาง

โพสต์9 มี.ค. 2560 15:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2560 07:48 ]
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี (กลุ่มตัวอย่าง รร.ขนาดกลาง) โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา (กลุ่มตัวอย่าง รร.ขนาดเล็ก) และโรงเรียนบ้านหนองแคน (กลุ่มตัวอย่าง รร.ขนาดเล็ก) สังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ขอบคุณคณะอนุกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

ประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยจบหลักสูตร รร.บ้านหนองแคน อ.วังยาง

นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจบหลักสูตร รร.บ้านหนองโพธิ์วังโน อ.วังยาง

นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจบหลักสูตร รร.บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ อ.วังยาง

ประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยจบหลักสูตร รร.บ้านหนองผักแว่น อ.วังยาง

ประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยจบหลักสูตร รร.บ้านยอดชาดวิทยา อ.วังยาง

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments