นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์24 ก.พ. 2560 23:52โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2560 23:58 ]
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีคำสั่งให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในแต่ละสนามสอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ กำกับติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ณ โรงเรียนบ้านดงอินำ เครือข่ายพระซองนาเลียง อำเภอนาแก และโรงเรียนบ้านหนองบ่อ เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การประเมินความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นดังกล่าวของแต่ละสนามสอบได้ปฏิบัติตามคู่มือของแบบทดสอบ คำสั่งฯ และหนังสือราชการแจ้งทางระบบ AMSS++

นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนได้ นร.ป.3และ 4

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments