นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เครือข่ายคำเตย

โพสต์28 พ.ค. 2563 09:41โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2563 09:41 ]
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบทั้ง 25 เครือข่ายใน 6 อำเภอ เพื่อสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการรับชมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี กล่องทีวีดิจิตัล คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน การจัดกลุ่มความพร้อมการเข้าถึง การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง การจัดกลุ่มความพร้อมของผู้ปกครอง การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง การมอบหมายครูดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน โดยวันนี้คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละอำเภออย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามฯ การดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายของ สพฐ.ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส corona 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อ.เมืองนครพนม โดยมี นายอนุสรณ์ แสนเคน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน โดยมีนายสุริยา นันชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน และโรงเรียนบ้านหนองดินแดง โดยมีคณะครูที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกและร่วมลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามฯ ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านโพนป่าหว้าน

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านหนองดินแดง

 
ลิงค์สำหรับการแชร์