งานวันครู ปี 2559

โพสต์16 ม.ค. 2559 08:12โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:41 ]
วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม  นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1   ในนามของคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ของอำเภอเมืองนครพนม จัดงานขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16  มกราคมของทุกปี เป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่าง  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และโล่รางวัล แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน ๗๕ ราย ในการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพป.นครพนม เขต 1 สพม. 22 กศน.จังหวัดนครพนม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สกสค.จังหวัดนครพนม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม สมาคมสถานศึกษาเอกชน มูลนิธิพันตรีปรีดา นิสสัยเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม มูลนิธิกล้วยน้ำว้า และมูลนิธีรักการศึกษานครพนม 

วันครู 16 มกราคม 2559