ร่วมมหกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาชีพของโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559

โพสต์9 ก.ค. 2559 05:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:22 ]
วันที่  8 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559(1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานตามโครงการเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต เพื่อการมีงานทำและมีรายได้ระหว่างเรียน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนดีประจำตำบลที่มีผลงานด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป **กิจกรรมหลักที่สำคัญในวันนี้คือ การแสดงผลผลิตทางด้านวิชาชีพของโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัดทั้ง 23 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 อาชีพ ซึ่งเป็น Best Practices ของแต่ละโรงเรียน และนำมานำเสนอในงานมหกรรมในครั้งนี้ โดยเป็นการนำเสนอของนักเรียนเป็นหลัก ในการนี้ ดร.รัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559