นำเสนอผลงาน (Symposium) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์1 ส.ค. 2561 07:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2561 07:55 ]
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร เขต 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนำเสนอผลงาน (Symposium) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 โดยนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิด นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของครูผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน การประกวดโครงงานพัฒนาจริยคุณ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1,2 และ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และ 23 ในการนี้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Symposium ร.ร.คุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11

ลิงค์สำหรับการแชร์