การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลการนำหลักสูตรต้านทุจริต ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3

โพสต์11 พ.ค. 2562 16:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2562 16:22 ]
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลการนำหลักสูตรต้านทุจริต ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ คือ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และคณะวิทยากร ร่วมดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ และวันนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 3 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจากอำเภอนาแก และอำเภอปลาปาก โรงเรียนละ 2 คน รวม 190 คน ซึ่งสาระในการอบรมเป็นการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอน สามารถขับเคลื่อนการนำหลักสูตรนี้ไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตและมีฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตที่เป็นปัจจุบัน    
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1  

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลการนำหลักสูตรต้านทุจริต ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 3 : ภาคบ่าย

ลิงค์สำหรับการแชร์         
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง