ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โพสต์29 ก.ค. 2559 08:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:15 ]
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์การประชุมหนองบึก 1สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด (มหาชน) นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมและบรรยายพิเศษ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมี นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และทีมวิทยากรแกนนำโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ของ สพป.นครพนม เขต 1 นำทีมโดย นางอัจชราวดี  กสิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุพร้อมด้วยคณะครูให้การอบรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ ที่เป็นการปูพื้นฐานให้กับนักเรียนที่เข้าค่ายในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน เป็นคนเก่ง คนดี อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสังคมที่มีเสถียรภาพ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ลิงค์สำหรับการแชร์