แข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษา ปี พ.ศ. 2561

โพสต์7 มิ.ย. 2561 08:48โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 08:49 ]
วันทึ่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าที่จะร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียน เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมให้เป็นที่ยกย่องเชิดชูเกียรติของสถานศึกษาของนักเรียนที่สังกัดอยู่ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมี นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา.กลุ่มทุกกลุ่ม และคณะกรรมการตามคำสั่งฯ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

แข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษา ปี พ.ศ. 2561

แข่งขันทักษะภาษาไทย : นักเรียนตามกิจกรรม

แข่งขันทักษะภาษาไทย : คณะกรรมการตรวจผลงาน

ลิงค์สำหรับการแชร์