อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 1

โพสต์4 มิ.ย. 2559 23:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:29 ]
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นแรก  ประกอบด้วยอำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร  ผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนเชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ,ผู้เรียนมีลักษณะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน  และเป็นรูปธรรม แบบบูรณาการตามนโยบาย โดยมีโรงเรียนนำร่อง 27  โรงเรียน และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 158 โรงเรียน  และในช่วงบ่าย นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ให้เกียรติมารับฟังการนำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนนำร่อง 3 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อำเภอเมืองนครพนม โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์  อำเภอวังยาง และโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก  พร้อมพบปะตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้ารับการอบรม
 

อบรมเชิงปฏิบัติการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์