การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์3 ก.พ. 2563 01:15โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 06:08 ]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ /2562 ลงวันที่ มกราคม 2562 ตัวแทนศูนย์สอบระดับสนามสอบ ไ้ดนำแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ไปยังสนามสอบโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม และปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ และรับกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

การทดสอบสอบ O-NET ปี 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์