การประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ อ.ธาตุพนม

โพสต์7 ก.ย. 2559 09:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:43 ]
วันที่ 7 กันยายน 2559 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ เป็นคณะกรรมการออกประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของโรงเรียน ซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ได้ออกประเมินสภาพจริงการจัดการเรียนการสอนของ รร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ อำเภอธาตุพนม โดยประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา จำนวน 4 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด คือ 1. ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3. ด้านครูผู้สอน และ 4. ด้านนักเรียน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ และเผยแพร่การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียน ผ่านเว็บไวต์ของกลุ่มนิเทศฯ ต่อไป  ขอขอบคุณ นายพลชัย  สุขคณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ อ.ธาตุพนม  นางดวงใจ ปรัญญา นายอรินทร์  ใจแน่น รอง ผอ.รร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ  พร้อมคณะครูผู้สอน และนักเรียน ที่อำนวยความสะดวกให้การประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินสภาพจริง &คัด Best DLIT รร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ อ.ธาตุพนม


ลิงค์สำหรับการแชร์