การประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) รร.บ้านดงต้องฯ อ.เมืองนครพนม

โพสต์8 ก.ย. 2559 09:06โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:41 ]
วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ เป็นคณะกรรมการประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของโรงเรียนบ้านดงต้องดงขวางราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองนครพนม โดยประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา จำนวน 4 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด คือ 1. ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3. ด้านครูผู้สอน และ 4. ด้านนักเรียน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ และเผยแพร่การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ ต่อไป  ขอขอบคุณ นายศุภรัตน์  ศรีบุตตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้สอน และนักเรียน ที่อำนวยความสะดวกให้การประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงานและการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินสภาพจริง และคัด Best DLIT รร.บ้านดงต้องฯ อ.เมือง

ลิงค์สำหรับการแชร์