การประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก

โพสต์9 ก.ย. 2559 09:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:39 ]
วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ เป็นคณะกรรมการประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก โดยประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา จำนวน 4 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด คือ 1. ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3. ด้านครูผู้สอน และ 4. ด้านนักเรียน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ และเผยแพร่การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ ต่อไป  ขอขอบคุณ นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้สอน และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้การประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงานและการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน ละคัดเลือก Best DLIT รร.ศรีโพนทองวิทยา อ.นาแก

ลิงค์สำหรับการแชร์