การประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร

โพสต์9 ก.ย. 2559 22:58โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:31 ]
วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ เป็นคณะกรรมการประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร โดยประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา จำนวน 4 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด คือ 1. ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3. ด้านครูผู้สอน และ 4. ด้านนักเรียน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ และเผยแพร่การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ ต่อไป  ขอขอบคุณ นายวันคำ บัวสาย ผอ.รร.บ้านโคกหินแฮ่ นายเวินมา บัวชุม รอง ผอ.รร.บ้านโคกหินแฮ่ คณะครูผู้สอน และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้การประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือก Best DLIT รร.บ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร