การประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รร.บ้านหนองหอยใหญ่ อ.นาแก

โพสต์7 ก.ย. 2559 09:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:42 ]
วันที่ 7 กันยายน 2559 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ เป็นคณะกรรมการออกประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของโรงเรียน ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ได้ออกประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของ รร.บ้านหนองหอยใหญ่ อำเภอนาแก โดยประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา จำนวน 4 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด คือ 1. ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3. ด้านครูผู้สอน และ 4. ด้านนักเรียน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ และเผยแพร่การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียน ผ่านเว็บไวต์ของกลุ่มนิเทศฯ ต่อไป  ขอขอบคุณ นายสุรัตน์  พันธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ อ.นาแก  คณะครูผู้สอน และนักเรียน ที่อำนวยความสะดวกให้การประเมินสภาพจริงผลการดำเนินงานและการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินสภาพจริง & คัด Best DLIT รร.บ้านหนองหอยใหญ่ อ.นาแก

ลิงค์สำหรับการแชร์