การประเมินสภาพจริงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รร.สุนทรวิจิตร

โพสต์5 ก.ย. 2559 09:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:45 ]
วันที่ 5 กันยายน 2559 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ออกประเมินสภาพจริงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากเอกสารแล้วเบื้องต้น ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ได้ออกประเมินสภาพจริงการจัดการเรียนการสอนของ รร.สุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม โดยประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา จำนวน 4 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด คือ 1. ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3. ด้านครูผู้สอน และ 4. ด้านนักเรียน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ และเผยแพร่การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียน ผ่านเว็บไวต์ของกลุ่มนิเทศฯ ต่อไป วันนี้คณะศึกษานิเทศก์ได้สังเกตการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครูผู้สอน ป.2 ป.3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาษาไทย และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณ นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร และคณะครูผู้สอนที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้การออกประเมินสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินสภาพจริง & คัด Best DLIT รร.สุนทรวิจิตร อ.เมือง

ลิงค์สำหรับการแชร์