การประเมินสภาพจริงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รร.บ้านมหาชัย อ.ปลาปาก

โพสต์6 ก.ย. 2559 06:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:44 ]
วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ เป็นคณะกรรมการออกประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากเอกสารแล้วเบื้องต้น ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ได้ออกประเมินสภาพจริงการจัดการเรียนการสอนของ รร.บ้านมหาชัย อำเภอปลาปาก โดยประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา จำนวน 4 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด คือ 1. ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3. ด้านครูผู้สอน และ 4. ด้านนักเรียน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ และเผยแพร่การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียน ผ่านเว็บไวต์ของกลุ่มนิเทศฯ ต่อไป วันนี้คณะศึกษานิเทศก์ได้สังเกตเยี่ยมชมการสาธิตการสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอขอบคุณ นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาชัย อำเภอปลาปาก คณะครูผู้สอน และนักเรียนที่อำนวยความสะดวกให้การออกประเมินสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินสภาพจริง & คัด Best DLIT รร.บ้านมหาชัย อ.ปลาปาก