การประเมินสภาพจริง และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) รร.รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์

โพสต์5 ก.ย. 2559 09:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:52 ]
วันที่ 5 กันยายน 2559 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ออกประเมินสภาพจริงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากเอกสารแล้วเบื้องต้น ซึ่งในเช้าวันนี้ได้ออกประเมินสภาพจริงการจัดการเรียนการสอนของ รร.รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ อำเภอเมืองนครพนม โดยประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา จำนวน 4 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด คือ 1. ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3. ด้านครูผู้สอน และ 4. ด้านนักเรียน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ และเผยแพร่การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียน ผ่านเว็บไวต์ของกลุ่มนิเทศฯต่อไป ขอขอบคุณ นายวัชรากร เสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ และคณะครูผู้สอนที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้การออกประเมินสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินสภาพจริง & คัด Best DLIT รร.รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ อ.เมือง

ลิงค์สำหรับการแชร์

VDO การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

VDO : DLIT รร.รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์


ลิงค์สำหรับการแชร์